De Kringwinkel West-Limburg & Hergebruikcentrum Limburg > Nieuws & Acties http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties nl Nieuwe website http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/nieuwe-website <div class="blockeditor ben_imag_txts"> <div class="meta"><div class="submitted">Ingezonden op di, 10/10/2017 - 12:09</div></div> <table class="article align stretch-1"> <tr> <td class="first last column"> <div class="imag left"> <img id="node_280-tinymcefield-field_image_image-0" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagecache/singlestrip_large/global/pages/Fotos/Header.jpg"/> </div> <div class="txts right"> <p>Deze website zal weldra vervangen worden door een nieuwe webpagina: <a href="http://www.dekringwinkel.be/westlimburg">www.dekringwinkel.be/westlimburg</a>.<br />Neem alvast eens een kijkje.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/nieuwe-website" data-width="120" data-layout="box_count" data-font="verdana" ></div></div></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="tweetbutton"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="" data-related=":" data-text="" data-url="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/nieuwe-website" data-lang="nl">Tweet</a></div></div><div style="float:left;" ><div class="g-plusone-wrapper" style="margin: 0 1em 1em 1em;float:right;" ><div class="g-plusone" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/nieuwe-website" data-size="tall" data-annotation="bubble" data-width="250" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/nieuwe-website" target="_blank">lees verder</a></p> Tue, 10 Oct 2017 11:09:00 +0000 designer 280 at http://www.kringwinkel-wl.be Actiekalender 2017 http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017 <div class="blockeditor ben_text"> <div class="meta"><div class="submitted">Ingezonden op ma, 25/01/2016 - 13:22</div></div> <table class="article alignleft"> <tr> <td class="first last column"> <div class="text"> <p>Ontdek <a href="https://www.dekringwinkel.be/centrum/27/activiteiten.html">hier</a>&nbsp;alle geplande acties.<br /><em>(Acties van juni t.e.m. december)</em></p> </div> </td> </tr> </table> <div style="clear: both;"></div> <div style="clear:both;"></div> <div class="socialmedia_buttons" ><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="fb-social-like-widget" style="width:auto;"><div class="fb-like" data-share="false" data-show-faces="false" data-action="like" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-width="120" data-layout="box_count" data-font="verdana" ></div></div></div><div style="float:left;margin-right:5px;" ><div class="tweetbutton"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="" data-related=":" data-text="" data-url="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-lang="nl">Tweet</a></div></div><div style="float:left;" ><div class="g-plusone-wrapper" style="margin: 0 1em 1em 1em;float:right;" ><div class="g-plusone" data-href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" data-size="tall" data-annotation="bubble" data-width="250" ></div></div></div></div><div style="clear:both;"></div></div> <p><a href="http://www.kringwinkel-wl.be/nieuws-acties/actiekalender-2017" target="_blank">lees verder</a></p> Mon, 25 Jan 2016 12:22:00 +0000 designer 227 at http://www.kringwinkel-wl.be